logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi là ai...


Ban Nhân Viên

 
 

Ban Nhân Viên

Tổng Giám Đốc Điều Hành
Tricia Nguyễn, M.P.H.- ttnguyen@thevncoc.org

Kế Toán/Sổ Sách
Hạnh Hoàng- hnhoang@thevncoc.org

Phụ Trách Hành Chánh/Cơ Sở
Thông Huỳnh
Huy Nguyễn

Dịch Vụ Xã Hội cho Người Tị Nạn
Tom Trần - ttran@thevncoc.org
Holly Trần
Shana Gheisari
Simin Kalhori

Chuyên Chở
Luyện Trinh
Danny Ngô
Quốc Nguyễn
Keith Trần

 

 

 
corner-shadow
corner corner