logo English | Tiếng Việt  
corner
 

Chúng tôi làm gí...

Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi là ai...

Ban Nhân Viên

 
 

Little Saigon Economic, Cultural, and Social Center

Ban Nhân Viên:
Châu Nguyễn - Chuyên gia cố vấn chống bạo hành trong gia đình

Xuân Võ - Chuyên gia T.E.A.M.

Nối Kết
Xuân Vi Nguyễn - vnguyen@thevncoc.org

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần

Hannah Le-Schroeder, LMFT - Clinical Consultant
Kim Xuyến Ngô, MFT -  Lead Clinician
Desiree Nguyễn, MSW - Outreach Coordinator
Chinh Nguyễn - Personal Services Coordinator
Marilyn Vũ - Personal Services Coordinator

 

 
corner-shadow
corner corner